Správce osobních údajů

Pobočný spolek: Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice
IČ: 65667425
zastoupený: Jiřím Woclawkem, předsedou klubu
se sídlem: Zborovské náměstí 2018, 530 02 Pardubice (dále jen jako: „Správce“)

Vás tímto informuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako: „Nařízení GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost. Je tedy Správcem osobních údajů, protože určuje způsoby a účely zpracování níže uvedených osobních údajů. Správce můžete kontaktovat poštou či osobně na adrese: Zborovské náměstí 2018, 530 02 Pardubice, prostřednictvím e-mailu: [email protected] či telefonu: 777 259 334.

Správce Vás tímto informuje, že nemá pověřence, protože v souladu s čl. 37 Nařízení GDRP není osobou, která musí ze zákona jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Proto, prosím, veškerá svá práva uplatňujte přímo u Správce na výše uvedených kontaktech.

Zpracování osobních údajů 

„Osobními údaji” se rozumí jakékoli informace nebo údaje, díky nimž vás lze identifikovat buď přímo (např. vaše jméno), nebo nepřímo (např. prostřednictvím údajů v pseudoanonymizované podobě, jako je jedinečné identifikační číslo). Mohou zahrnovat jedinečné číselné identifikační údaje jako IP adresu vašeho počítače, a také soubory cookies. 

Jako naše sledující, návštěvníky webových stránek a účastníky našich akcí bychom vás rádi informovali o tom, jak Správce shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje a o zásadách ochrany osobních údajů. 

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá, takže budeme vždy dodržovat zde uvedené zásady. 

V případě, že potřebujete vysvětlit některou část zásad, chtěli byste radu nebo byste chtěli dále prodiskutovat naše zpracovávání vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat Správce. 

Osobní údaje, které zpracováváme 

Oceňujeme vaši zpětnou vazbu, rádi se o vás dozvídáme nové věci a vytváříme obsah, který vás baví. Víme, že mnozí z vás s námi rádi komunikují. V rámci této komunikace s námi občas můžete sdílet svoje osobní údaje. 

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat různými způsoby. Někdy nám je poskytnete přímo (např. když nás kontaktujete, při registraci na některou z našich akcí), někdy je sbíráme automatizovaně (např. IP adresa kvůli zabezpečení infrastruktury) nebo je získáváme od jiných třetích stran.

Jestliže nám vaše osobní údaje neposkytnete, může to ovlivnit naši schopnost poskytovat služby. 

Podle účelu, pro jaký jsou údaje použity, může být právním základem:  

Zpracování souborů cookies 

Co jsou soubory cookies 

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě.

Druhy souborů cookies 

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna vašeho prohlížeče se tyto soubory vytvoří a po zavření okna vašeho prohlížeče se odstraní.  
Trvalé soubory cookies nám pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku.  

Využívání souborů cookies

Zpracování analytických dat

Analýza provozu na webu

Shromažďujeme plně anonymizované údaje pomocí Cloudflare Web Analytics.

Více informací o službě:

Zpracovatelem údajů je společnost CloudFlare, Inc.

Analýza chování uživatelů na webu

Shromažďujeme plně anonymizované údaje pomocí Microsoft Clarity.

Více informací o službě:

Zpracovatelem údajů je společnost Microsoft.

Infrastruktura

Shromažďujeme anonymizované údaje a identifikovatelné údaje obsahující IP adresu pomocí služeb CloudFlare. Tento nástroj sleduje přístupy uživatelů na naše webové stránkách především za účelem zabezpečení služby a prevence podvodů.

Zpracovatelem je společnost CloudFlare, Inc. Toto zpracování je oprávněným zájmem Správce, neboť se jedná o zabezpečení infrastruktury.

Další informace o CloudFlare naleznete na adresách:

Proč a kdo zpracovává vaše osobní údaje

Efektivní fungování Správce

Správce zpracovává osobní údaje zejména za následujícími účely:

I v dalších zde neuvedených případech může svědčit Správci právní titul souhlasu, přičemž v něm je pro subjekt údajů vždy vše podrobně specifikováno a subjekt údajů je podrobně informován i o svých právech, tzn. o právu souhlas kdykoliv v budoucnu bez jakýchkoli negativních důsledků odvolat, přičemž tímto nebude dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Ostatní právní povinnosti a zájmy

Můžeme také zpracovat vaše osobní údaje pro naše interní potřeby, zejména pro sledování vaší spokojenosti, optimalizaci a zlepšování kvality nabízených produktů a služeb, vyvíjení nových produktů a snižování rizikových faktorů. 

Právním základem pro takové zpracování je splnění zákonných povinností a/nebo náš oprávněný zájem.

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje 

Při zpracování osobních údajů se Správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a nebyly-li tyto zákonem stanoveny, pak lhůtami stanovenými ve vnitřních předpisech, které jsou voleny tak, aby byla minimalizována doba uchování osobních údajů ve vztahu k účelu jejich zpracování a subjekt údajů tím nebyl nijak poškozován.

U souhlasů je doba uchování vždy konkrétně specifikována. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje v listinné podobě skartovány a v elektronické podobě vymazávány a odstraňovány z databází.

Komu jsou osobní údaje předávány?

Osobní údaje jsou předávány jen v nezbytně nutných případech:

Osobní údaje nejsou cíleně předávány třetím státům ani mezinárodním organizacím.

Před každým předáním se zvažuje jeho oprávněnost a údaje se předávají jen v případě, kdy je to nutné pro splnění povinností stanovených zákonem, smlouvou, či k jiným účelům, pokud s tím subjekt údajů vyslovil souhlas. Ve všech případech, kdy Správce předává osobní údaje, zdůrazňuje nutnost jejich řádné ochrany, aby nedošlo k poškození práv subjektů údajů.

Vaše práva při zpracovávání osobních údajů 

Právo na přístup

Můžete nás požádat o potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme nebo nezpracováváme. Pokud ano, můžete požádat o některou z následujících informací: účely zpracování; rozsah zpracovávání údajů; kdo má přístup k vašim osobním údajům; jak dlouho je budeme zpracovávat; jaká máte práva a jak a odkud jsme údaje shromáždili. 

Máte také právo získat kopii svých zpracovávaných osobních údajů, přičemž Správce je oprávněn vám účtovat veškeré správní náklady s tím spojené do maximální přípustné míry podle práva. 

Právo na opravu

Můžete nás požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné. 

Právo na vymazání

Vaše osobní údaje jsme povinni odstranit, pokud: 

Právo na omezení zpracování 

Dokud nevyřešíme jakékoli sporné záležitosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, nemůžeme vaše osobní údaje zpracovávat jinak, než aby byly uloženy, zpracovány v souladu s vaším souhlasem, nebo zpracovány pro účely určení, provádění nebo hájení právních nároků. 

Právo na námitku

Můžete vznášet námitky proti zpracování vašich osobních údajů za účelem vašich oprávněných zájmů, pokud není možné uplatnit právo na výmaz. V případě námitek proti zpracování vašich osobních údajů bude vaše námitka vyhodnocena a my odpovíme na to, zda vyhovíme této námitce a již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje za daným účelem, nebo pokud jsme zjistili, vaše námitka není relevantní a odůvodněná a bude pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů. 

Právo na přenos

Osobní údaje, které se vás týkají a jsou získávány automatizovaně na základě souhlasu nebo smlouvy, můžete kdykoli získat ve strojově čitelném formátu. Máte také právo nechat tato data přenášet mezi správci. 

Mlčenlivost 

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně neposkytneme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 11. 11. 2020